тел. +380(552) 49-40-71
email: jaslisad5@ukr.net

Статут

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Херсонський ясла-садок №5 Херсонської міської ради (далі ясла-садок), створений на підставі рішення Херсонської міської ради депутатів трудящих №130/3 від 01.02.77р. та перебуває у комунальній власності міста Херсона.
1.2. Юридична адреса: 73024, Херсонська область, Дніпровський район, місто Херсон, вулиця Ливарна, будинок №5, телефон 494071.
1.3. Власником ясел-садка є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради здійснює фінансування ясел-садка, його матеріально-технічне забезпечення.
1.4. Ясла-садок є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами, може мати самостійний баланс.
1.5. Ясла-садок в своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, іншими законодавчими актами, власним Статутом.
1.6. Ясла-садок самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад і власним Статутом.
1.7. Головною метою ясла-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.
1.8. Діяльність ясла-садка спрямовується на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.9. Ясла-садок несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту";
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Ясла-садок має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчально-виховні плани ;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством України та власним Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному чинним законодавством України.
1.11. У яслах-садку створюються та функціонують:
творчі групи вихователів «Бавимося» (група переддошкільного віку дітей), «Медіаосвіта», «Розумниці і розумники» за методикою Ш.О.Амонашвілі, «Дбаємо про здоров’я» за методикою М.М.Єфименко; консультаційні пункти «Психологічна скарбничка», «Народознавство в сім’ї», «Розвиток творчої діяльності дошкільників»; сімейний клуб «Я пізнаю Світ», мамина школа «В мамину школу – хоч на годину».
1.12. Взаємовідносини з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЯСЕЛ-САДКА
2.1. Заклад розраховано на 280 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові, змішані) ознаками дітей. За потребою батьків можуть комплектуватися групи дітей за сімейними (родинними) ознаками.
2.3. У яслах-садку функціонують групи загального розвитку дітей віком від 2 до 6 (7) років. За бажанням батьків можуть організовувати групи короткотривалого перебування, прогулянкові, групи вихідного (святкового) дня та експериментальні групи з наповнюваністю нижче нормативних показників.
2.4. Ясла-садок має групи з денним перебуванням дітей з 7 год. до 17.30 год. та чергові групи з 7 год. до 19 год.
2.5. Наповнюваність груп становить:
- для дітей віком від 2 до 3 років – до 15 осіб;
- для дітей віком від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;
- різновікові – до 15 осіб;
- змішана – до 20 осіб;
- з короткотривалим перебуванням дітей, експериментальна – до 10 осіб (від 2,5 років до 6 (7) років);
- за сімейними ознаками – до 15 осіб (від 2,5 років до 6 (7) років).
2.6. Прийом дітей до ясел-садка здійснюється завідувачем протягом календарного року при наявності вільних місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ясла-садок, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.
2.7. Під час прийому дитини до ясел-садка керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, зі Статутом та іншими документами, що регламентують його діяльність.
2.8. Батьки або особи, що їх замінюють, зобов’язані виконувати Статут та інші документи, що регламентують діяльність ясел-садка.
2.9. За дитиною зберігається місце у яслах-садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
2.10. Відрахування дітей із ясел-садка може здійснюватися:
- за бажанням батьків, або осіб, що їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в яслах-садку;
- у разі не сплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Завідувач ясел-садка зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, що їх
замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.
2.11. Ясла-садок здійснює соціально-педагогічний патронат сімей згідно чинного законодавства.
III. РЕЖИМ РОБОТИ ЯСЕЛ-САДКА
3.1. Ясла-садок працює:
- за п'ятиденним робочим тижнем;
- вихідні дні: субота, неділя та святкові;
- щоденний графік роботи ясел-садка: з 7.00 год. до 17.30 год;
- режим роботи чергової групи: з 7.00 год. до 19.00 год. (12 годин);
- режим роботи груп: 10,5 годин; 10 годин; 9 годин.
3.2. Для задоволення потреб населення ясла-садок може функціонувати протягом року чи сезонно (неповний календарний рік, але не менш як три місяці на рік).
3.3. Режим роботи ясел-садка встановлюється завідувачем та погоджується з управлінням освіти Херсонської міської ради.
3.4 За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, за погодженням з управлінням освіти режим роботи ясел-садка може змінюватися.
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЯСЛАХ-САДКУ
4.1. Навчальний рік у яслах-садку починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня - оздоровчий період.
4.2. Діяльність ясел-садка регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується завідувачем ясел-садка та погоджується з управлінням освіти
Херсонської міської ради. План на оздоровчий період затверджується міською санітарно-епідеміологічною службою.
4.3.У яслах-садку визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.4. Освітній процес у яслах-садку визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей.
4.5. Ясла-садок організовує навчально-виховний процес за такими пріоритетними напрямами: розвивальне навчання, розвиток особистості дитини на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання, що передбачає умови співробітництва і партнерства між дорослим і дитиною.
4.6. Ясла-садок може проводити експериментальну діяльність за самостійно обраними темами та погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.
4.7. Ясла-садок може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та яслами-садком у межах гранично допустимого навантаження дитини.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ЯСЛАХ-САДКУ
5.1. Харчування дітей у яслах-садку організується відповідно до чинного законодавства.
5.2. Ясла-садок забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів.
5.3. В яслах-садку для дітей встановлено триразове харчування (сніданок, обід, вечеря).; для дітей з режимом перебування до 12 годин також встановлено триразове харчування (сніданок, обід, вечеря).
5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача ясел-садка.
5.5. Порядок встановлення плати за харчування дитини визначається Кабінетом Міністрів України та рішенням виконавчого комітету міської ради.
5.6. Батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день.
Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, відповідно до чинного законодавства.

VI. МЕДИЧНЕ ОСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ЯСЛАХ-САДКУ
6.1. Медичне обслуговування дітей ясел-садка здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату ясел-садка, територіальним закладом охорони здоров'я.
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
6.3. Ясла-садок надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу.
VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в яслах-садку є:
діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, що їх замінюють, медичні працівники, керівники гуртків, студій, секцій, що надають додаткові освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. На посаду педагогічного працівника ясел-садка призначається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.3. Працівники ясел-садка приймаються на роботу завідувачем, а вихователь-методист - за погодженням з управління освіти. Педагогічні працівники ясел-садка можуть прийматися на роботу й на умовах контракту.
7.4.Педагогічне навантаження педагогічним працівникам встановлюється відповідно до чинного законодавства.
7.5. Педагогічні та медичні працівники ясел-садка підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на 5 років.
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка.
7.7. 3а успіхи в роботі працівникам ясел-садка встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.
7.8. Педагогічні працівники мають право:
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- на захист професійної честі та власної гідності;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:
- виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку ясел-садка, умови контракту чи трудового договору;
- дотримуватися педагогічної та корпоративної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;
- виконувати накази, рекомендації та вказівки завідувача, вихователя-методиста, медичної сестри;
- сприяти зростанню іміджу ясел-садка;
- співпрацювати з сім’єю з питань навчання і виховання дітей;
- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
Відвідування дитиною ясел-садка не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
7.10. Працівники ясел-садка несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством.
7.11. Працівники ясел-садка проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.
7.12. Педагогічні та інші категорії працівників ясел-садка, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
7.13. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя;
- безоплатне медичне обслуговування та безоплатну дошкільну освіту.
7.14. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ясел-садка;
- звертатися до завідувача ясел-садка та відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази ясел-садка;
- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
7.15. Обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють:
- своєчасно повідомляти ясла-садок про причину відсутності дитини або її хворобу;
- слідкувати за станом здоров'я дитини;
- не порушувати режим роботи ясел-садка;
- виконувати Статут;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, народних традицій і звичаїв, дбайливе ставлення до довкілля.
VIII. УПРАВЛІННЯ ЯСЛАМИ-САДКОМ
8.1. Управління яслами-садком здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою ясел-садка здійснює його завідувач, що призначається та звільняється з посади управлінням освіти Херсонської міської ради з дотриманням чинного законодавства.
Завідувачем ясел-садка може бути призначена особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня „спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров'я, який не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Завідувач ясел-садка:
- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- здійснює керівництво і контроль за діяльністю ясел-садка;
- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ясел-садка; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ясел-садка;
- видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.
8.3. Постійно діючий колегіальний орган у яслах-садку є Педагогічна рада.
До складу Педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти. Головою Педагогічної ради є завідувач яслами-садком.
Педагогічна рада закладу:
- розглядає питання навчально-виховного процесу в яслах-садку та приймає відповідні рішення;
- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень педагогічної науки, передового досвіду;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота Педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб ясел-садка. Кількість засідань Педагогічної ради становить 4 рази на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування ясел-садка є Загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
- приймають Статут, зміни до нього та доповнення;
- обирають Раду ясел-садка, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
- заслуховують звіт завідувача ясел-садка, голови Ради ясел-садка з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного голосування; розглядають питання навчально-виховної роботи, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу;
- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ясел-садка.
8.5. У період між Загальними зборами діє Рада ясел-садка, що обирається на Загальних зборах, до її складу пропорційно обираються представники від педагогічного колективу і батьків, або осіб, що їх замінюють.
Кількість засідань Ради ясел-садка призначається за потребою, але не менш двох разів на рік. Засідання Ради ясел-садка є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
Рада ясел-садка організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ясел-садка, вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
8.6. У яслах-садку може діяти Піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ясел-садка .
Піклувальна рада створюється за рішенням Загальних зборів або Ради ясел-садка. Члени Піклувальної ради обираються на Загальних зборах ясел-садка і працюють на громадських засадах. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів Піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями Піклувальної ради є:
- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у яслах-садку;
- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ясел-садка;
- сприяння залученню додаткових джерел фінансування ясел-садка;
- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;
- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ясел-садка;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та яслами-садком;
- сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.
IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
9.1. Матеріально-технічна база ясел-садка включає будівлі, споруди, землю,
комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ясел-садка.
9.2. Майно ясел-садка є власністю територіальної громади міста і закріплене за нею на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.
9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ясел-садка проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані яслам-садку внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
9.4. Ясла-садок відповідно до чинного законодавства користується землею іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
9.5. Рішенням Херсонської міської ради №903 від 19.08.2005р. Херсонському яслам-садку виділена земельна ділянка площею 0,826 га.
X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
10.1. Фінансово-господарська діяльність ясел-садка здійснюється згідно чинного законодавства.
10.2. Джерелами фінансування є кошти:
- міського бюджету;
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
- батьків або осіб, які їх замінюють;
- інші кошти, не заборонені законодавством.
10.3. Ясла-садок має право:
- придбати, орендувати, необхідне йому обладнання та інше майно за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;
- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
10.4. Штатний розпис встановлюється та затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради згідно Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів
10.5. Статистична звітність здійснюється яслами-садком раз на рік відповідно до чинного законодавства.
10.6. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку ясел-садка
визначається чинним законодавством.

XI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
11.1. Ясла-садок за наявності належної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, власних коштів має право проводити міжнародний педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства.
11.2. Ясла-садок має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,
підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
XII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯСЕЛ-САДКА
12.1.Основна форма контролю за діяльністю ясел-садка є державна атестація, що проводиться раз на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.
12.2. Контроль за дотриманням яслами-садком державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, управлінням освіти Херсонської міської ради.
12.3. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради.
XIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЯСЕЛ-САДКА
13.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ясел-садка приймає Власник. Реорганізація ясел-садка відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління яслами-садком. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ясел-садка, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику. У випадку реорганізації права та забов’язання ясел-садка переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.